Pekáreň GROS - Informácie pre kontaktné osoby obch. partnerov

 
Spoveď chleba

Keď dozrievam do klasu, halier nemám ceny,
viac som však, keď ma v snop viažu v poli ženy.
Na cene mi pribúda, keď sa v múku mením,
keď ma z pece vytiahnu, ešte viac sa cením
Najdrahší som na stole v izbičke chudobnej,
kde od plaču dieťa má z hladu oči rudé.
Pravdu musím riecť Vám - konzumenti moji,
že roľník si platiť dá, keď ma v klasu hnojí
Kosec len za odmenu pole raže kosí, mlynár,
pekár, obchodník chce za prácu čosi.
A tak hoc som nevinný ako kvietok v poli,
zlorečí ma konzument, čo ma veľmi bolí.

Vitajte v pekárni GROS v Kežmarku.Prezrite si naše výrobky

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. so sídlom Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 677 258, členov ich štatutárnych orgánov, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré voči spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. vystupujú ako kontaktné osoby a spracúvaní osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v rámci realizácie vzájomných zmluvných vzťahov

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú zamestnancami obchodných partnerov obchodnej spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. so sídlom Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 677 258 (ďalej len ako „PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“), a ktoré sú pre spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. v rámci realizácie ich obchodných vzťahov s obchodnými partnermi kontaktnými osobami a tiež pre obchodných partnerov Prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo naša spoločnosť zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.

Nakoľko naša spoločnosť nie je povinná mať v zmysle Nariadenia ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ak si myslíte, že bola porušená ochrana vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o vás spracúva naša spoločnosť, prípadne, ak chcete zistiť iné informácie ohľadom Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle: 0905 352 479 alebo e-mailom na adresu: gros@gros.sk, prípadne nám zašlite korešpondenciu na adresu sídla našej spoločnosti.