Pekáreň GROS - Osobitne upozornenie

 
Spoveď chleba

Keď dozrievam do klasu, halier nemám ceny,
viac som však, keď ma v snop viažu v poli ženy.
Na cene mi pribúda, keď sa v múku mením,
keď ma z pece vytiahnu, ešte viac sa cením
Najdrahší som na stole v izbičke chudobnej,
kde od plaču dieťa má z hladu oči rudé.
Pravdu musím riecť Vám - konzumenti moji,
že roľník si platiť dá, keď ma v klasu hnojí
Kosec len za odmenu pole raže kosí, mlynár,
pekár, obchodník chce za prácu čosi.
A tak hoc som nevinný ako kvietok v poli,
zlorečí ma konzument, čo ma veľmi bolí.

Vitajte v pekárni GROS v Kežmarku.Prezrite si naše výrobky

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. so sídlom Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 677 258, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 1241/P

Kontaktné údaje:

 tel: +421 905 352 479

e-mail: gros@gros.sk

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu:

  1. Evidencia kontaktných osôb obchodných partnerov (v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera/členom jeho štatutárneho orgánu), evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

  2. Spracovanie a vybavenie požiadavky zákazníka/potenciálneho zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou

  3. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky

  4. Zabránenie neautorizovanému vstupu do chránených priestorov prevádzkovateľa, zabránenia poškodeniu, strate, krádeži alebo ohrozeniu majetku prevádzkovateľa alebo prostriedkov spracúvajúcich informácie prostredníctvom kamerových systémov

  5. Evidencia návštevníkov pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa